Рекламация

Рекламация

РЕКЛАМАЦИЯ

Съдържание и обхват на търговската гаранция:

Гаранционният срок на продаваните стоки е посочен за всяка стока в нейната продуктова страница, както и в гаранционната карта, която получава потребителя при получаване на стоката. Срокът започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива дефекти, възникнали при правилно ползване на стоките. Гаранционното обслужване е безплатно и се извършва в офиса на Дружеството, който се намира на адрес София, ул. “Лидице”, 7-9, ет. 2, ап. 5.

Предявяване на рекламация:

При поява на дефект продуктът се поправя или заменя с нов в рамките на 30 календарни дни. Гаранционният срок не се променя, независимо дали е извършена замяна или ремонт.

Рекламации се завеждат в офиса на Дружеството с предоставяне на:

1) Гаранционна карта;

2) платежен документ за покупка (фискален бон или фактура)

3) продуктът, за който се отнася рекламацията.

Разходите за доставка (куриерска услуга) са за сметка на Дружеството при спазване на следните условия:

1) Потребителят регистрира рекламация по телефон или имейл и посочва адрес, телефон и ден, в който Дружеството да изпрати куриер за своя сметка.

2) Ако се установи, че изпратеният продукт не е дефектен, транспорта от и до клиента (куриерската услуга) ще бъде заплатена от клиента + 10 лева за направената диагностика.

3) Изпратени по куриер пратки без предварително регистрирана рекламация по телефон или имейл ЗА СМЕТКА на Дружеството ще бъдат отказвани и връщани на изпращача.

Права на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115:

Търговската гаранция, предоставяна от Дружеството за всички стоки и услуги, не отменя и не противоречи със Законовата гаранция на потребителите и техните права според ЗЗП.

Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Дружеството не носи отговорност за естественото износване на стоките. Този уебсайт използва "бисквитки" за подобряване на услугата. Политика за бисквитките

Съгласен съм